Xin lỗi, chương trình này cần chạy flash player, bạn cần phải download và cài đặc Trình duyệt Slimboat và Flashplayer ở đây. Đầu tiên bạn cần phải xóa hết Flash player trong máy của bạn trước. Sau đó bạn install 2 files slimboat_win.exe và flashplayer11_1r102_63_win_32bit.exe nằm trong phần nén slimboat_win.zip mà bạn vừa download là xong. Sorry, the program need to run the flash player, you need to download and install Slimboat Browser and Flashplayer here.